Konflikt poznawczy

Kiedy przeprowadzono porównania pomiędzy parami, zauważono, że George i Bruce rozwiązali więcej problemów kombinacji chemicznych niż inne pary. Ponadto George i Bruce byli pierwszą parą, która przeszła do wyłącznie kooperacyjnego wzoru interakcji i używania kombinatorycznej strategii eksperymentowania. Pod względem niektórych z tych zmiennych, tj. poziomu ujawnianej kooperacji i używania strategii kombinatorycznej, Lisa i Linda miały pośrednią pozycję pomiędzy dwiema parami chłopców. Jednakże te raczej zgodne różnice w stylu interakcji i używaniu strategii rozwiązywania problemów nie znalazły odzwierciedlenia w wykonaniu testu końcowego przez te dzieci. Mówiąc ogólnie, George i Bruce w swoich testach końcowych nie ujawnili w sposób wyraźny wyższego poziomu zdolności rozumowania niż inne badane osoby. Co mówią nam te wyniki odnośnie do zaproponowanej przez Perret-Clermont hipotezy, zgodnie z którą interakcja rówieśników może wzbudzać konflikt poznawczy, który z kolei ma wpływ na poznawczą restrukturację i rozwój? Forman rzeczywiście znalazła powiązania pomiędzy wysokim poziomem społecznej koordynacji (interakcja kooperacyjna) a użyciem pewnych strategii eksperymentowania (strategia kombinatoryczna). Jednakże nie przewidziała ona w swoim badaniu pomiaru wielkości konfliktu poznawczego, a w związku z tym jej odkrycia nie mogą rozstrzygnąć, czy społeczna koordynacja ma konsekwencje względem konfliktu poznawczego, który następnie wpływa na umiejętności rozwiązywania problemów.