Problem pojedynczej rośliny

Podobnie jak Perret-Clermońt, Forman poprosiła dzieci o współpracę w rozwiązywaniu zadania dotyczącego rozumowania logicznego. Natomiast w przeciwieństwie do Perret-Clermont Forman wybrała zadanie dotyczące reakcji chemicznej, którego użyła do oceny zdolności do wyodrębniania zmiennych z kontekstu wielu czynników. Ponadto dzieci badane przez Forman były starsze (miały około dziewięć lat) od dzieci wybranych przez Perret-Clermont (od czterech do siedmiu lat). Zarówno w badaniu przeprowadzonym przez Forman, jak i w tym, które przeprowadzili Kuhn i Ho, osobami badanymi były dzieci z czwartej i piątej klasy, pochodzące ze średnio zamożnych rodzin — 15 dzieci pracujących pojedynczo oraz 4 pary. U żadnego z tych dzieci nie stwierdzono umiejętności wyizolowania zmiennych w wieloczynnikowym zadaniu, znanym jako „problem pojedynczej rośliny”. Oprócz tego testu, którego użyto do selekcji osób badanych, wszystkim osobom podano dodatkowy test wstępny — „problem kombinacji” — w którym proszono je o ułożenie pięciu rodzajów przekąsek we wszystkich możliwych zestawieniach. Osoby pracujące pojedynczo i pary uczestniczyły w 11 sesjach rozwiązywania problemów, w przybliżeniu raz w tygodniu przez okres trzech miesięcy. Obie miary testów wstępnych zostały powtórzone w testach końcowych w ciągu tygodnia od ostatniej sesji rozwiązywania problemów. Wszystkie testy wstępne i końcowe były przeprowadzane indywidualnie.