Sprzeczne punkty widzenia

Przyczyną, dla której konflikt poznawczy nie był oceniany, było to, że jego jawne wskaźniki, tj. różne argumenty i spory, były względnie rzadkie podczas badanej części sesji rozwiązywania problemów — fazy przygotowywania zadania, w której strategie eksperymentowania były najbardziej widoczne. W tej części sesji hipotezy mogły być proponowane, ale nie testowane. Przez większość czasu przygotowywania się dzieci były zajęte pracą, oddzielnie lub razem, nad rozkładaniem i rozdzielaniem materiałów do zadań oraz nad planowaniem i wybieraniem odpowiednich eksperymentów. Dzieci, które wchodziły w interakcje na poziomie współpracy, dawały sobie bardzo dużo wzajemnego wsparcia i odwagi, poprawiały się i ukierunkowywały. Na przykład jedno dziecko wybierało kombinacje chemiczne, podczas gdy drugie sprawdzało, czy nie zaistniało powtórzenie. Obserwowano dwoje ludzi usiłujących zbudować i zastosować wspólny plan eksperymentalny celem jego późniejszego sprawdzenia w zadaniu. Sprzeczne punkty widzenia pojawiły się później, w sesji rozwiązywania problemów, kiedy to uwidoczniła się większość lub wszystkie wyniki eksperymentów. W tym czasie można było zaobserwować, jak różne i czasem przeciwstawne konkluzje formułują dzieci odnośnie do istoty rozwiązania problemu. Taki właśnie konflikt wystąpił podczas trzeciej sesji rozwiązywania problemów pomiędzy George’em i Bruce’em.