Badania nad zachowaniem, się zwierząt zapoczątkował J. „Watson v XX wieku.. Kształtowały się one pod wpływem: 1) zoopsychologii, 2) teorii odruchów warunkowych Pawłowa, 3) refleksologii Bechterewa. Obserwowanie zachowania się zwierząt w danym środowisku to przedmiot badań etologii, która ustala i bada prawidłowości w zakresie złożonych form reagowania organizmów na bodźce środowiska. Dokonane w ostatnich latach zmiany w technologii i technice odchowu, żywienia, utrzymywania zwierząt gospodarskich w fermach uprzemysłowionych uzasadniają konieczność badania poszczególnych obyczajów zwierząt i analizowania czynników warunkujących te obyczaje u każdego gatunku i rasy. Zebrane wyniki będą sprzyjały kształtowaniu zmodyfikowanych form zachowania się zwierząt tj. nałożenia nowych form na poprzednie (modulacji). Takie postępowanie uzasadnia: konieczność utrzymywania licznych grup zwierząt, tego samego wieku, płci, wydajności, w ograniczonych przestrzeniach, konieczność ujednolicenia składu paszy i reżimu żywienia,intensywniejsza eksploatacja zwierząt.