Interakcje związane z procedurą działania

Forman analizowała część sesji, która była poświęcona planowaniu i przeprowadzaniu eksperymentów. Zarejestrowano po cztery sesje dla każdej z trzech par osób badanych — ogółem 12 kaset. Czwartą parę włączono tylko jako rezerwę. Użyto dwóch systemów kodowania. Składały się one z jednego zestawu kategorii interakcji społecznych oraz z jednego zestawu kategorii związanych z eksperymentowaniem. Będziemy analizowali tylko jeden rodzaj kodu zachowania społecznego (interakcje związane z procedurą działania) oraz trzy rodzaje strategii eksperymentowania (losowość, izolowanie zmiennej i strategię kombinatoryczną). Interakcje związane z procedurą działania zachodziły podczas większości kodowanych sesji rozwiązywania problemów (przedział od 71% do 100% czasu). Zdefiniowano je jako wszystkie takie działania podejmowane przez jedno lub oboje dzieci, które koncentrują się na ukończeniu zadania. Przykładami interakcji związanych z procedurą działania były podział i układanie materiałów, ustalanie eksperymentów chemicznych i ich zapisywanie. Wyróżniono trzy poziomy tego typu interakcji: równoległy, asocjacyjny i kooperacyjny (przyjęte za artykułem Parten (1932) na temat interakcji społecznej). Powyższe trzy poziomy reprezentują trzy jakościowo różne podejścia do dzielenia się pomysłami i podziału pracy. Podczas interakcji równoległych dzieci dzielą się materiałami i wymieniają uwagi na temat zadania. Jednakże podejmują one niewiele, jeśli w ogóle, wysiłków, aby obserwować pracę drugiej osoby lub poinformować ją o swoich własnych przemyśleniach i działaniach. Interakcje o charakterze asocjacyjnym mają miejsce wtedy, gdy dzieci próbują wymienić informacje odnośnie do niektórych kombinacji, jakie każde z nich wybrało. Jednakże na poziomie asocjacyjnym nie podejmuje się takich wysiłków, które miałyby na celu uzgodnienie ról obu partnerów. Interakcje kooperacyjne wymagają, aby każde z dzieci — wzajemnie — stale obserwowało pracę drugiego i aby ich role były skoordynowane w przeprowadzaniu procedur zadaniowych.