Produkcja nasion buraków trwa w warunkach polowych przez dwa okresy wegetacji i jest bardzo pracochłonna. Ponieważ uzyskane kłębki mają jedynie wartość jako materiał siewny i nie mogą być zużyte na inne cele, dlatego należy dążyć do wyeliminowania ryzyka uzyskania mało wartościowego materiału. Jest to tym ważniejsze, że jakość uzyskanych kłębków wpływa również na wartość korzeni buraków przemysłowych. Zagadnienie to nabiera coraz większego znaczenia wobec faktu, że w miarę przechodzenia na wysiew kłębków jednonasiennych, zmniejsza się norma wysiewu. Tym samym nasiona wyprodukowane z 1 ha służą do obsiewu coraz większego areału. Istnieje coraz więcej dowodów na to, że wartość siewna kłębków oraz plon wyrosłych z nich buraków kształtuje się pod wpływem środowiska działającego na roślinę w okresie tworzenia się owo- c ostano w. Najbardziej oczywisty jest wpływ zdrowotności plantacji, a w szczególności porażenia roślin takimi chorobami, które przenoszą się przez nasiona. Badania A. Mazłumowa wykazały znaczne różnice w plonie korzeni zależne od warunków środowiskowych, w jakich wyprodukowano nasiona. W szczególności dotyczyło to typu gleby i żyzności roli oraz zastosowanych zabiegów uprawowych. F. I. Adamienko wykazał wyraźny wpływ nawożenia zastosowanego pod sadzonki, a N. J. Orłowski, poza poziomem nawożenia, także wpływ wilgotności gleby. Deesback stwierdził, że warunki glebowe wpływają na skład chemiczny, zdolność kiełkowania i wzrostową nasion, co w dalszej konsekwencji decyduje w dużym stopniu o wynikach produkcyjnych plantacji obsianych tymi nasionami.