Dyrektywa a ochrona środowiska

Dyrektywa a ochrona środowiska Dyrektywa EPBD narzuca na państwa członkowskie ustalenie minimalnych wymagań limitujących energochłonność budynków. Ustalenie te są różne dla nowych obiektów, w których na etapie projektowania i realizacji można podjąć odpowiednie kroki mające na celu zmniejszenie zużycia energii oraz inne dla obiektów już istniejących, w których obniżenie energochłonności może utrudniać ukształtowanie tkanki budowlanej oraz towarzysząca mu infrastruktura techniczna. Przygotowane przez Państwa Członkowskie wymagania są weryfikowane i w razie potrzeby uaktualniane w regularnych odstępach (nie dłuższych jak 5 lat) najlepsze seks porady. Wymagania związane z oszczędnością energii reguluje w Polsce rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, zgodnie z którym budynek i jego technika instalacyjna powinna być zaprojektowana i wykonana w taki sposób, aby utrzymać na racjonalnie niskim poziomie ilość energii potrzebnej na cele użytkowe obiektu. Jak się ma tu budownictwo, nieruchomości, czy też architektura? W przeciwieństwie do obowiązujących do 31 grudnia 2008 roku przepisów , rozpatruje się zużycie energii przez cały rok – łącznie z sezonem letnim, w którym należy ograniczyć ryzyko przegrzewania się budynku. Budynkom istniejącym, które są poddawane przebudowie, nadbudowie lub jakiejkolwiek modernizacji stawia się warunki z zakresu oszczędności energii obniżone o około 15% wobec wymagań jakie stawia się obiektom nowo projektowanym. Każde państwo należące do Unii Europejskiej przechodzi proces dostosowania norm i przepisów do standardów obowiązujących we Wspólnocie.