Granica

Granica to pojęcie wieloznaczne, które występuje w rożnych kontekstach w mowie potocznej i na płaszczyźnie kilku dyscyplin naukowych. Pojęcie granicy państwowej należy przede wszystkim do zakresu zainteresowania nauki prawa międzynarodowego jednak nie jest ono obce zarówno prawu administracyjnemu, jak i prawu karnemu. W słowniku języka polskiego określono granicę jako linię, która zamyka lub oddziela konkretną przestrzeń, linię oddzielającą terytorium jednego państwa od innych najlepsze opowiadania erotyczne. W języku polskim można się spotkać z kilkoma synonimami granicy: linia graniczna, linia demarkacyjna, linia podziału, kordon, pas graniczny oraz rzadziej w tym znaczeniu pogranicze, strefa nadgraniczna. To niezwykłe nieruchomości, a zarazem osiągające szczyty budownictwo. Ale jaki wpływ ma architektura? W Nowej Encyklopedii Powszechnej PWN z 1993 roku definicja granicy brzmi następująco: „powierzchnia pionowa, która przechodzi przez linię graniczną wyznaczoną na powierzchni ziemi, oddzielającą terytorium jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich”. Podobnie definiują granice M. Baczwarow i A. Suliborski, jako „wyimaginowaną kurtynę, która przebiega pod kątem 90 stopni względem powierzchni ziemi, oddzielająca państwa i obszary bez określonej przynależności”. Bardziej ogólny charakter, wynikający z przesłanek prawnych, ma propozycja J. Barbaga według którego granice państwowe to: „linie styku dwóch suwerennych państw, oddzielające je równocześnie od siebie”.Podobne podejście, ale pozbawione „liniowości” granicy reprezentuje J.R.V. Prescott twierdząc, że granice oddzielają obszary należące do różnych podmiotów politycznych oraz R.J.G. Pounds, dla którego granice oddzielają suwerenność jednego państwa od suwerenności jego sąsiadów.