Wartość paszowa produktów ubocznych uzyskiwanych przy uprawie buraków przemysłowych jest bardzo wysoka. Może ona, wg A. Filutowicza, pokryć zapotrzebowanie na karmę treściwą i objętościową dla 2 krów dojnych o średniej dla Polski wydajności mleka. Niezależnie od tego burak cukrowy bywa uprawiany na cele paszowe. Stąd rozróżniamy uprawę buraka cukrowego przemysłowego oraz paszowego. Buraki cukrowe paszowe przeznacza się głównie dla trzody chlewnej, bydła i koni. Szacuje się, że wartość karmowa korzeni i liści buraków z 1 ha wynosi ok. 17 tys.. jednostek owsianych i 700 kg białka. Wartości te obliczono dla plonów korzeni wynoszących 40 t/ha. W praktyce łatwo jest uzyskać większą wydajność. Obok możliwości spasania buraków w stanie naturalnym, możliwe jest wykorzystanie ich w formie suszu dla trzody chlebnej oraz koni, jak również w mieszankach pasz dla bydła. Przy uprawie buraków cukrowych paszowych, w tych samych warunkach glebowo-klimatycznych i przy tych samych nakładach, można uzyskać znacznie wyższy plon liczony w jednostkach pokarmowych niż przy uprawie innych, roślin okopowych. I tak np.: buraki cukrowe dają o około 17% więcej jednostek pokarmowych z 1 ha niż buraki półcukrowe i 24% więcej niż buraki pastewne. Nowe badania wykazały, że do uprawy buraków cukrowych na paszę dobrze nadają się gleby lżejsze, tym bardziej, ie pozwala to stosunkowo łatwo uzyskać korzenie mniej zanieczyszczone glebą.